esf

Hlavní cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci MŠ Mozaika v Jihlavě.

MŠ Mozaika Jihlava je institucí sdružující 18 mateřských škol (odloučených pracovišť). Ve školním roce 2012/2013 navštěvovalo MŠ Mozaiku Jihlava celkem 13 338 dětí v 56 třídách a výchovně-vzdělávací činnost zajišťovalo 109 pedagogických a 70 nepedagogických pracovníků.

Pedagogičtí pracovníci mají po dobu své pedagogické činnosti povinnost dalšího profesního vzdělávání, pomocí kterého si obnovují, upevňují a rozšiřují kvalifikaci stanovenou zákonem č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících. Potřeba dalšího vzdělávání vychází ze stávající situace v předškolním vzdělávání a tedy i v MŠ Mozaika Jihlava, kdy pedagogickým pracovníkům často chybí adekvátní úroveň kompetencí, která by jim umožňovala reagovat na potřeby praxe. Je tedy třeba dále kompetence těchto pracovníků rozvíjet a prohlubovat tak, aby jim umožnily realizovat kurikurální reformu v předškolním vzdělávání v plné šíři.

Konkrétní potřeba byla prokázána analýzou vzdělávacích potřeb, která byla realizována v květnu - červnu 2013 ve formě předprojektového šetření. Z této analýzy vyplynuly dílčí potřeby, které byly zapracovány do obsahových struktur jednotlivých vzdělávacích modulů a následně i do projektových aktivit.