esf

Hlavním cílem projektu je rozšíření, zvýšení, zkvalitnění a rozvoj kompetencí 96 pedagogických pracovnic mateřských škol v Kraji Vysočina.

V rámci projektu dojde ke vzdělávání pedagogických pracovníků prostřednictvím tří oblasti vzdělávání, realizací celkem osmi specifických vzdělávacích modulů, které jsou zaměřené v první oblasti na rozvoj speciálněpedagogických, psychologických a psychoterapeutických kompetencí v předškolní výchově. Učitelky MŠ tak získají v této oblasti kompetence nezbytné pro orientaci v jednotlivých typech poruch, možnostech diagnostiky dětí s postižením a naučí se aplikovat tyto poznatky při výchovně-vzdělávacím procesu předškolního zařízení, a to jak z psychologického, tak speciálně pedagogického pohledu. Naučí se rovněž vhodně použít metody a techniky psychoterapie a jejich dílčí oblast v režimu dne MŠ a rovněž se naučí vhodným způsobem aplikovat diagnostické metody ve vztahu k potřebám dětí v MŠ.

Druhá oblast vzdělávání je zaměřena na individuální přístup k dítěti v MŠ v návaznosti na individuální zvláštnosti a poruchy (chování, komunikace aj.) s cílem diagnostikovat a poznat individuální zvláštnosti osobnosti dítěte a využít vhodných prostředků a metod ke zkvalitnění výchovně-vzdělávacího procesu v MŠ.Vyvrcholením vzdělávání bude aplikace praktických kompetencí v předškolní výchově ve třetí oblasti vzdělávání, zaměřené na arteterapii, muzikoterapii, dramaterapii a prožitkové učení v souvislosti s výtvarnou, hudební a tělesnou výchovou (jóga). Nedílnou součástí této oblasti bude výměna zkušeností ve formě moderovaných diskusí/workshopů a příklady dobré praxe, vždy po skončení každého bloku vzdělávání. Moderování a vlastní vedení workshopu zajistí erudovaný odborník z příslušné oblasti. Diskuse přinese reakci na uskutečněné vzdělávání a možnost výměny zkušeností mezi jednotlivými pedagogy včetně příkladů dobré praxe, které budou výraznou přidanou hodnotou.